โปรแกรมคำนวณลอการิทึม (Log - Antilog Logarithm)


หาค่า Log
 
เลขยกกำลัง (y)
 
เลือกเลขฐาน (b)
 
 
 
ผลลัพธ์ (x)หาค่า Anti-Log

ค่าเลขยกกำลังของ 10x ค่า x  
 
 
 
ผลลัพธ์ (y)

การคำนวณหาค่า (logbx)
logbx = y หมายความว่า by = x

b คือ เลขฐาน
y คือ เลขยกกำลัง
x คือ ค่าของ log

การคำนวณหาค่า Antilog:
y = 10x

x คือ เลขยกกำลัง,
y คือ ค่าของ antilog